Sürdürülebilir Moda: Hiç Eskimeyecek

Sürdürülebilir Moda — Emarkan | Kendi Markanı Yarat
  • Sadece ucuz ve modaya uygun olduğu için bir ürünü satın almayın.
  • Bir markayı satın almadan önce markanın çevre dostu ve işçilerine saygılı bir marka olduğundan emin olun.
  • Kullanılmış ancak hala giyilebilir kıyafetlerinizi ikinci el uygulamaları üzerinden satmaya çalışın.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Emarkan

Emarkan

More from Medium

A Proxy War in the Battle for New York City

How to trade $PIRA on PancakeSwap ⁉️

Covid-19, Smart Home, Omicron Predictions for Economics 1101

The Fetch Method and Promise Based Functions